• Tuincentrum Laag Soeren

    Uw tuinspecialist

    Bekijken

Algemene voorwaarden

De algemene consumenten voorwaarden voor tuincentra zijn van toepassing, zoals gedeponeerd door het NVT bij de Rechtbank Utrecht onder nummer 84/2005.
 
Publicatiedatum: February 24, 2005  Gewijzigd: January 15, 2007
 
Hieronder een uitreksel van de belangrijkste artikelen.
 
ARTIKEL 5 - DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is inclusief BTW. Eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden tegen kostprijs aan de consument in rekening gebracht.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
ARTIKEL 9 - BETALING / NIET-TIJDIGE BETALING
1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door
ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij een bedrag tot € 250,00 heeft ondernemer het recht administratiekosten in rekening te brengen.
3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
4. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 50% bij een totaalprijs tot € 500.= en maximaal 25% bij een hogere totaalprijs.
5. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
6. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de consument. De incassokosten bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 10,=. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.
 
ARTIKEL 10 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet danwel niet geheel zijn betaald.
 
ARTIKEL 11 - KLACHTEN
Klachten over geleverde goederen worden door de ondernemer uitsluitend in behandeling genomen indien:
a) Het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook daadwerkelijk bij de betreffende ondernemer zijn gekocht;
b) Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overgelegd;
c) Ingeval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend;
d) Ingeval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de consument het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan 4 weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van goederen, volledig en duidelijk
omschreven bij de ondernemer zijn ingediend.
 
ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID
1. a. De ondernemer is in geval van art 7 lid 2 b) en e) slechts gehouden die schade te vergoeden die door de consument kan worden aangetoond alsmede in een zodanig verband met  overschrijding staat, dat deze, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan
worden toegerekend aan de ondernemer.
b. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van goederen betreft geldt bij aflevering bij de consument het volgende: Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
c. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
2. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene consumentenvoorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
3. De ondernemer is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €500.000 per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. De ondernemer sluit hiertoe voor vermeld bedrag een aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 
ARTIKEL 13 - OVERMACHT
1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding.
Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.
2. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft de ondernemer het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die
omstandigheden voortduren.
 
ARTIKEL 14 - GESCHILLEN REGELING
1. Geschillen tussen de consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.
2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst, overeenkomstig art. 11, aan de ondernemer heeft voorgelegd.
3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de  geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet deze de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend een Nederlandse rechter danwel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 
ARTIKEL 15 - NAKOMINGSGARANTIE
De onderscheiden brancheorganisatie staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie uitgebrachte bindend advies.
 
ARTIKEL 16 - SLOTBEPALING
De brancheorganisatie zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.